خلخلیه بهاری؛ استاد زشکی- ۲

دعای شب جمعه

از واجبات در شبِ جمعه سه چیز را

مؤمن چنانكه باید و شاید اداكند:

*

دوّم به فاتحه طلبِ عفو و مغفرت

در حقّ رفتگانِ همه از خدا كند

*

سوّم به نانِ تازه و خُرما و پولِ خُرد

در كوچه ها كمك به یتیم و گدا كند

*

از واجبِ نخست نگفتیم ، چون زبان

گاه از بیانِ حرفِ بدیهی ابا كند!

*

خواهیم از خدا كه در این شامگاهِ قدر

حاجات را ، اگر زیاد نباشد ، روا كند!

**

درباره استاد زشکی و شعرهایش اینجا بخوانید.

**

خلخلیه بعدی را فردا بخوانید:

عاشقانه

خواستی از من كه گاهگاه در این بوق

دَم زنم از عشق در ستایشِ معشوق:...

مطالب مرتبط