خلخلیه بهاری: آرزوها

خدايا ، بندۀ تو شربتِ انگور مي خواهد

شفا از آن براي اين دلِ رنجور مي خواهد

ولي البتّه نه از دستِ داش عبّاس و آساطور

پياله از كفِ يك ساقي مو بور مي خواهد

به همراهِ پياله غمزه اي حالي به حالي كُن

از آن چشمِ درشتِ آبي مخمور مي خواهد

براي مزّۀ هر جرعه مي از دو لبِ لعلش

سه تايي بوسۀ شيرين ، ولي پـُر شور مي خواهد

همين جا دربهشتِ خاك ، زيرِ سايۀ بيدي

كنارِ آبگيري ، عشرتي با حور مي خواهد

سرش كه گرم شد ، رقصي نشاط انگيز با آن حور

به آهنگِ فلوت و دُمبك و سنتور مي خواهد

غزل از حافظ شيراز با آوازِ خوش خواندن

در اين عيش و طرب از ساقي مذكور مي خواهد

فقط اشباح سر تا پا درونِ كيسه پنهانند

سر و بازو و ساقِ دلبران را عور مي خواهد

دو رخ را سيبِ نيمه سرخ ، با آرايشي ساده

بدن را انعكاسِ شعله در كافور مي خواهد

به جيب از كسب و كاري آبرومندانه قدري پول

به خانه سورساتِ زندگي را جور مي خواهد

اگر پا داد ، با يك دوست ، محضِ ساعتي تفريح

دو دستي تخته نرد و بازي پاسور مي خواهد

سحرگاهانِ جمعه بر بلنديهاي «پس قلعه»

هوا خوردن بدونِ وحشت از مأمور مي خواهد

پس از جان كندنِ هر روزه اي در يازده ماهي

سياحت كردنِ يكماهه را مقدور مي خواهد

عدالت را روا ، امّا نه با شـّلاق بر گـُرده

نه بر انگشتها با تيغۀ ساطور مي خواهد

رها از چوبِ اربابِ جهالت ، علم را جُستن

براي خودشناسي از نَنو تا گور مي خواهد

خدا را آتشِ عشقي كه در دل تا ابد سوزد

نه در يك بوته در «سينا» به كوهِ «طور» مي خواهد

براي زندگاني رهبرش عقلِ خدا داد است

كجا از عَمر و زيد اندرز يا دستور مي خواهد !

به آزادي فضاي سينه را پـُر از بهارِ عشق

به خورشيدِ حقيقت ذهن را پـُر نور مي خواهد

جهان را در صفا و صلح ، باشد گوشِ شيطان كر !

بشر را شاد ، باشد چشمِ شيطان كور ، مي خواهد !

ولي اين آرزوها را برآورده نه هنگامي

كه باد اندازد اسرافيل در شيپور مي خواهد

خدايا ، زندگي سخت است و بارِ زندگي سنگين

چنان سنگين كه بيش از حدّ انسان زور مي خواهد

به قدرِ فيلها نيرو ، به قطرِ كرگدنها پوست

هزاران بار طاقت بيشتر از مور مي خواهد

از اين رو زُشكي مافنگي از حملِ چنين باري

خودش را در چنين اوضاعِ بد معذور مي خواهد !

درباره استاد زشکی و شعرهایش اینجا بخوانید.

**

خلخلیه بعدی را فردا بخوانید:

سرِ سفرۀ شعر

مستانه بخنديد و سبكبار بخنديد

در خانه و در كوچه و بازار بخنديد

مطالب مرتبط