فهرست آثار دکتر حسن کامشاد

به زبان انگلیسی

ModernPersian Prose Literature ( 1966 )

Modern Persian Prose Reader ( 1968 )

نوشته ها

پایه گذاران نثر جدید فارسی

مترجمان – خائنان، مته به خشخاش چند کتاب

حدیث نفس

ترجمه ها

به سوی دنیای تعاون ج. داوید ویچ

تاریخ چیست؟ ئی. اچ. کار

800 میلیون مردم چین راس تریل

تام پین هاوارد فاست

امپراتور ریشارد کاپوشینسکی

آخرین امپراتور ادورارد بر

مورخ و تاریخ آرنولد توین بی

استفاده و سوء استفاده از تاریخ پیتر خیلی

دنیل دفو جیمز ساذرلند

تماس پین مایکل ترو

یاکوب بورکهارت جان لوکاچ

عیسی هامفری کارپنتر

توکویل لری سیدنتاپ

سیر نابخردی باربارا تاکمن

تاریخ بی خردی باربارا تاکمن ( همان سیر نابخردی است )

دنیای سوفی یوستین گاردر

دریای ایمان دان کیوپیت

ایران: برآمدن رضا خان

برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها سیروس غنی

مردی که هفتاد سال دنیا را فریب داد ادوارد جی اپستاین

در خدمت تخت طاووس پرویز راجی

خاورمیانه: دو هزار سال تاریخ برنارد لوییس

استالین مخوف مارتین ایمیس

قبله عالم عباس امانت

ویتگنشتاین – پوپر و ماجرای سیخ بخاری دیوید ادموندز و جان آیدینو

سرگذشت فلسفه برایان مگی

زیر چاپ

هنر نویسندگی گفتگو با نویسندگان جهان