پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار خاطرات ارنستو چه‌گوارا بعد از نیم قرن

خاطرات ارنستو چه‌گوارا بعد از نیم قرن منتشر شد. این مجموعه خاطرات مربوط به سه سال مبارزات انقلابی است که فیدل کاسترو را در کوبا به قدرت رساند. بیوۀ چه گوارا گفته قصد دارد این خاطرات را بدون ویرایش منتشر کند. نوشته های پیشین چه گوارا با استقبال فراوانی روبرو شده بود.

گزارشی ببینیم از مجید خیام دار دربارۀ چه گوارا و خاطراتش.