پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یکی از نقاشی‌های پیکاسو از معشوقه‌اش در حراج لندن

آثار پیکاسو شهرت جهانی دارد. ولی در این میان، یکی از کارهایش بیشتر از همه چشم ها را خیره کرده است. پیکاسو در این اثر، محبوب دلش را به تصویر کشیده، تصویری که حالا، محبوب دل بسیاری دیگر شده است. قرار است تابلویی از "ماری تِرِز"، معشوقه پیکاسو، بزودی در لندن به حراج گذاشته شود.

طاهر قادری گزارش می دهد