پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خواب آرام در تئاتر لالایی

تا حال چقدر اتفاق افتاده در تئاتر خوابتان ببرد؟ در تئاتر باربیکن در لندن، نمایشی لالایی اجرا می شود که اساسا شما را میخواباند. تماشاچیها باید از قبل تختخواب ریزرو کنند، رختخواب شانرا بپوشند و در گهواره، با لالایی های گروه هشت پای آواز خوان، بخوابند. صبح زود، قبل از اینکه تماشاچی ها خانه بروند، صبحانه هم برایشان ترتیب داده میشود. گزارش از دیوید سیلیتو.