پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجراجویی‌های تن‌تن ادامه دارد

مرد جوانی که هشتاد سال قلب هوادارانش را هم ربوده و هم لرزانده، اما ماجراجویی های تن تن، این خبرنگار بلژیکی، تمام نشده است. پریزاد نوبخت، بی‌بی‌سی، از دنیای جدیدی که این خبرنگار جوان برای اولین بار به آن پا می گذارد گزارش می‌دهد.