پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پشت صحنه نمایش مد لندن

در سامرست هاووس لندن هنوز هفته مد ادامه دارد. جایی که در آن هر چیزی که به ظاهر مربوط شود مورد نقد قرار می‌گیرد؛ از جمله وزن.

سعیده هاشمی از پشت صحنه نمایش مد لندن گزارش می‌دهد