پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رویدادهای ۱۰ سال اخیر افغانستان در فیلم مستند 'میر'

ده سال پیش، پس از سقوط طالبان، فیل گربسکی، فیلمساز بریتانیایی به افغانستان رفت برای ساخت یک مستند. او تصمیم گرفت وقایع این کشور جنگزده و تلخی و شیرینیهای زندگی را از دید یک پسر بچه ۸ ساله افغان نشان دهد. حاصلش فیلمی است بنام میر.

طاهر قادری به شهر برایتون در جنوب غربی بریتانیا رفت برای دیدار با این فیلمساز.