پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سینما رفتن با نوزادان در آلمان

زن ومرد های جوانی که تازه بچه دارمی شوند با مشکلی روبرومی شوند که قبلا آنرا نمی شناختند. مشکل نداشتن وقت فراغت برای خودشان. برای اینگونه پدرومادرها غیر از تر و خشک کردن نوزاد و رسیدگی به او فرصت دیگری باقی نمی ماند. برای حل این مشکل، آلمانی ها راه حل ساده ای یافته اند: ترتیب دادن سینمای مادرونوزاد . بامداد اسماعیلی از جزییات این مدل سینما درآلمان گزارش میدهد.