پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تأثیر تکنولوژی جدید در بازار موسیقی

پیشرفت تکنولوژی در خرید و فروش موسیقی هم تاثیر زیادی گذاشته است. فروش سی دی به سرعت رو به کاهش است و جای آن را تا حدود زیادی خرید موسیقی از طریق اینترنت گرفته است. گزارش از تارا آغداشلو.