پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه عکس های خبری جهان در لندن

نمایشگاه عکس های خبری جهان از امروز به مدت هجده روز در لندن بر پاست. این نمایشگاه ۵۴ سال است که هر سال در کشورهای مختلف برگزار می شود. شهریار صیامی به دیدن این نمایشگاه رفته است.