پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان هجدهمین جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان

هجدهمین جشنواره تئاتر ایرانی در شهرکلن آلمان پایان یافت. در پنج روز گذشته بیش از ده گروه مختلف از آلمان، بریتانیا و سوئد نمایشنامه هائی را که آماده کرده بودند، به اجرا گذاشتند.

بامداد اسماعیلی، بی بی سی، گزارش می دهد.