پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لباس هایی با کاغذ، مقوا و پلاستیک

یکی از طراحان مشهور لباس در بولیوی، خلاقیتش را به کار گرفته تا آلودگی محیط زیست را کم کند. او در طراحی تازه ترین مجموعه لباسهایش، از ضایعاتی مثل قعطات کاغذ و مقوا و قوطی های پلاستیکی استفاده کرده است.

بهروز مدیرروستا، بی بی سی، گزارش مي‌دهد.