پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'تابلو پیرمرد ریشو متعلق به رامبرانت است نه شاگردش'

به تازگی معلوم شده یک تابلوی نقاشی که گمان می رفت اثر یکی از شاگردان ممتاز رامبرانت، نقاش معروف هلندی باشد، کار خود ِ رامبرانت است. نام این تابلو پیرمرد ریشو است. بررسی دقیق تابلو نشان می دهد که رامبرانت، زیر نقاشی اصلی، تصویری از چهره خود کشیده است.

آنا هالیگان گزارش می‌دهد