پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی هنر کشورهای عربی و ایران در لندن

این روزها همراه با اتفاقات سیاسی در خاورمیانه، هنرمندان این کشورها هم مورد توجه قرار گرفته اند. گالری ملی چهره ها در لندن برنامه ای برای شناخت بیشتر هنرهای کشورهای عربی و ایران گذاشته است.

شهریار صیامی، بی بی سی، گزارش می دهد.