پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقص و آواز درمان خجالت و کمرویی

اگر خجالتی و کمرو هستيد درمان شما رقصيدن و آواز خواندن گروهی‌می باشد. اين دارویی است که دانشمندان به آدم های گوشه گیر تجویز می‌کنند.

همايون خيری در استراليا گزارش می‌دهد.