پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موزه بغداد بازگشایی می شود

درهای موزه عراق از سال ۱۹۸۰ تنها چند بار روی بازدیدکنندها باز شده. جنگهای متعدد باعث بسته ماندن در موزه ملی بغداد شده.این موزه در جریان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ به شدت آسیب دید و بسیاری از آشیاء آن دزدیده شد.قرار است سال آینده درهای این موزه دوباره به روی مردم باز شود.

ژیار گل، بی بی سی، گزارش می دهد.