پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ریشه های پیش داوری های نژاد در پاریس

پاریس پایتخت فرانسه میزبان نمایشگاهی است که تلاش می کند ریشه پیش داوریهای نژادی را در اروپا به تصویر بکشد. یکی از محورهای اصلی این نمایشگاه، فیلم ها و تصاویری است که نمایشهای رسوم قبایل کشورهای توسعه نیافته را نشان می دهد. نمایشهایی که سالها پیش، در حاشیه نمایشگاههای بازرگانی در اروپا برگذار می شد.

هیو اسکوفیلد، بی بی سی، گزارش می دهد.