پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنرمند معلول افغان

خیلی از انسان‌ها در جنگ یا می‌میرند یا به انزوای معلولیت تن می‌دهند. در افغانستان، کشوری که حدود دو درصد از جمعیت سی میلیون نفری‌اش معلول هستند، اما معلول‌هایی هم هستند که کارهای هنری را جایگزین کارهای فیزیکی کرده‌اند.

محمد قاضی زاده در شهر هرات به دیدار یکی از این معلولان رفته.