پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتاری از کریم امامی (١٣٦٩)

کریم امامی، مترجم، ناشر، ویراستار، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی بود. آقای امامی مدیر انتشارات و کتابفروشی زمینه بود و به دلیل تسلطی به مسئله نشر و همین طور زبان فارسی داشت، کتاب هایی خواندنی نیز در مورد مسئله نشر نوشت. آقای امامی یک فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی نیز تدوین کرده است. کریم امامی در این فایل صوتی که به نظر می رسد در اوایل سال ١٣٦٩ ضبط شده، وضعیت نشر در ایران را بررسی می کند.

کریم امامی در تیر ١٣٨٤ در تهران از دنیا رفت.