قاضی ربیحاوی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قاضی ربیحاوی

قاضی ربیحاوی حدود دو دهه است که ایران را ترک کرده و در لندن ساکن شده است. قاضی که اهل خوزستان است، از اولین نویسندگانی ست که در داستان هایش مصائب جنگ را بازگو کرده و خود یکی از چهره های شاخص ادبیات جنگ در ایران به شمار می رود. اما تجربه او در قلم زدن به داستان نویسی محدود نمی شود. برای آشنایی بیشتر با کار این نویسنده تماشا مروری کرده بر زندگی وآثار ادبی گوناگون او.