مهدی اخوان ثالث
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهدی اخوان ثالث

شعر زمستان مهدی اخوان ثالث، شاید یکی از محبوب ترین اشعار تاریخ شعر معاصر ایران باشد. برای آشنایی بیشتر با او، برنامه تماشا با احمد کریمی حکاک درباره این شاعر شهیر گفتگو کرده است.