کاری از عباس اخوان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار عباس اخوان

یکی از پدیده هایی که در یک دهه اخیر در عرصه هنر معاصر رونق بسیاری پیدا کرده است، "آرتیست رزیدنسی" یا "اقامتگاه هنری" است. اقامتگاه های هنری مکانیست که توسط یک نهاد دولتی یا خصوصی در اختیار هنرمندان قرار می گیرد تا در آن مکان، زمان خود را صرف خلق اثر هنری کنند. بعضی از این اقامتگاه ها خود الهامبخش کار هنری می شوند. عباس اخوان هنرمند ساکن کانادا، تا به حال به کشورهای مختلفی سفر کرده و در چندین اقامتگاه هنری اقامت کرده است و با الهام از محیط و مداخله در فضای اقامتگاه آثار هنریش را خلق کرده است. تماشا نگاهی انداخته به آثار هنری این هنرمند جوان.