فروغ فرخزاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به شعر فروغ فرخزاد

به مناسبت روز بیست و پنجم بهمن ماه، سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد، برنامه تماشا درباره شعر این شاعر شهیر و تاثیرش بر شاعران ایرانی بعد از او گفتگو کرده است.