پوستر یکی از کارهای آشوربانیپال بابلا در کارگاه نمایش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقاشی ها و پوسترهای آشوربانیپال بابلا

گالری طراحان آزاد تهران، برای مدتی مجموعه ای از آثار نقاشی، گرافیک و عکس آشوربانیپال بابلا، یکی از هنرمندان پیشرو دهه پنجاه شمسی، را به نمایش گذاشته بود. حامد یوسفی گزارشی از این نمایشگاه برای برنامه تماشا تهیه کرده است.