یکی از کارهای گلسون کارامصطفی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گلسون کارامصطفی هنرمند پیشرو ترکیه

گلسون کارامصطفی یکی از هنرمندان پیشرو اهل ترکیه است. او یکی از اولین هنرمندان ترکیه است که سی سال پیش در استانبول دست به کار تولید ویدیو آرت و چیدمان یا اینستالیشن شده است. کارهای کارامصطفی عمیقا متاثر از جهان اطراف اوست و مضامینی مثل مهاجرت، سیاست و مدرنیزه شدن ترکیه همواره در کارهایش تکرار می شود. مریم عرفان به مناسبت نمایشگاه مفصلی که از آثار او در زادگاهش استانبول برپا بوده، برای برنامه تماشا با این هنرمند پیشرو ترک دیدار و گفتگو کرده است.