کاری از رضا درخشانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار رضا درخشانی

رضا درخشانی هنرمندیست که بیشتر به عنوان نقاش شناخته می شود؛ اما در زمینه موسيقی هم فعال بوده است. کارهای او نمونه های قابل تاملی است از تلفیق سنت و مدرنیته. تماشا به مناسبت دو نمایشگاه مفصل او در لندن و دوبی با او گفتگو کرده است.