جلد مجله تایم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بوریس شالیاپین؛ آقای تایم

روی جلد های مجله تایم طیف گسترده ای از شخصیت ها و موضوعات خبرساز دنیا را در بر می گیرد. شخصیت های ایرانی و موضوعات مربوط به این کشور هم بارها سوژه روی جلدهای این مجله شده اند. در این گزارش تماشا سری می زند به نشنال پرتره گالری واشنگتن دی سی که صاحب مجموعه ای شامل دو هزار نسخه اصلی روی جلد مجله تایم است.