عجایب المخلوقات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمیزه دانش و خیالپردازی

یکی از سبک های کمتر شناخته شده در ادبیات فارسی عجایب نامه نویسی ست. عجایب نامه ها دائره المعارف های منحصر به فردی هستند؛ حاصل جمع دانش و خیالپردازی، که تحت تاثیر مذهب فلسفه و جغرافیا نوشته شده اند. ایرانیان نقش مهمی در رواج عجایب نامه ها و شکل دادن به سنت پانصد ساله عجایب نامه نویسی داشتند. اما امروز عجایب نامه نویسی و عجایب نامه خوانی اقبال گذشته را ندارد. شمیم دوستدار در برنامه تماشا یکی از معروف ترین عجایب نامه های فارسی، یعنی عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات محمد ابن محمود طوسی را معرفی کرده است.