بخشی از نقاشی مهدی فرهادیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

منظره در خیال نقاش

کارهای مهدی فرهادیان، نقاش جوان ایرانی، دارای زبان تصویری خاص و به یاد ماندنی ایست. مناظر شمال ایران، عکس های دوره مشروطه تا انقلاب سال ۱۳۵۷ و استعاره ها و اشارات به ادبیات فارسی بخش مهمی از کارهای فرهادیان را تشکیل می دهد. تماشا به مناسبت نمایشگاه آثار فرهادیان در دبی پای صحبت او نشسته است.