صحنه نقل داستان امیر ارسلان نامدار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در سرزمین راویان اخبار و ناقلان آثار

بیش از یک قرن از اولین انتشار نسخه کامل کتاب امیر ارسلان نامدار می گذرد. این داستان یکی از معروف ترین داستان های عامیانه فارسی ست که گرچه در دربار و برای شخص ناصرالدین شاه تحریر شد؛ با استقبال عامه مردم روبرو شد و چنان محبوبیتی بدست آورد که بزرگ و کوچک در قهوه خانه و کوچه و بازار، پای نقل نقالان ناقل این داستان می نشستند. شمیم دوستدار در گزارشی برای برنامه تماشا این کتاب را معرفی کرده است.