نمونه ای از پوستر های مه ۱۹۶۸ فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"زیر سنگفرش خیابان ها ساحل دریاست"

"زیر سنگفرش خیابان ها ساحل دریاست" یکی از معروفترین شعارهای جنبش دانشجویی - کارگری ماه مه ۱۹۶۸ فرانسه است. این جمله کوتاه شاید بهتر از هر تفصیلی بیانگر روح شاعرانه جنبشی باشد که در طول مدت چند هفته فوج عظیمی از مردم را به خیابان ها کشاند و بزرگترین اعتصاب عمومی تاریخ فرانسه را رقم زد. هر چند اعتصاب کنندگان در نهایت به آرمان های سیاسیشان نرسیدند اما این جنبش تاثیر عمیقی بر تولیدات فکری و هنری گذاشت. یکی از نشانه های شاخص مه ۶۸ پوسترهایی بود که در مدت دو ماه مه و ژوئن، تمام سطح شهر را پوشاند و در تاریخ پوستر سیاسی جایگاه ویژه ای پیدا کرد. تماشا نگاهی انداخته به خلق این پوستر ها.