هنر در زمانه جنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنر در زمانه جنگ

هنر در زمانه جنگ عنوان نمایشگاهی ست که در موزه هنر مدرن پاریس بر پا بوده است. در این نمایشگاه بیش از چهارصد اثر از بیش از صد هنرمند به نمایش در آمده بود. آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه یا در دوره جنگ خلق شده بودند و یا پس از جنگ و تحت تاثیر آن. این گزارش تماشا به تاثیر جنگ بر آثار هنری می پردازد.