محمد محمدعلی، نویسنده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مروری بر کتاب جهان زندگان

جهان زندگان کتابی ست نوشته محمد محمدعلی نویسنده معاصر ایرانی. محمدعلی حدود چهل سال است که به نوشتن اشتغال دارد و در طول این سال ها مجموعه داستان، رمان و مقالات زیادی نوشته و منتشر کرده است. جهان زندگان اولین رمان اوست که خارج از ایران منتشر شده است. حسین نوش آذر، منتقد ادبی، در این گزارش از کتاب جهان زندگان می گوید.