نامه های ایرانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به نامه های ایرانی

نزدیک به سیصد سال از نگارش کتاب نامه های ایرانی، یکی از مهمترین آثار جنبش روشنگری اروپا، می گذرد. کتاب نامه های ایرانی نوشته شارل دو منتسکیو داستانیست که قهرمانانش، دو شهروند اصفهانی هستند که در قرن هجدهم میلادی در اروپا سفر می کنند و مشاهداتشان را با نگاهی انتقادی و طنزآمیز در نامه هایی برای دوستان و همسرانشان در ایران عهد صفوی می نویسند. شمیم دوستدار برای برنامه تماشا این کتاب را مرور کرده است.