نمایی از یک اثر فرخنده شاهرودی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار فرخنده شاهرودی

فرخنده شاهرودی، هنرمندیست که هنرش، از جنبه ای زنانه با مسائل سیاسی و اجتماعی؛ به خصوص مسائل جامعه ایران بعد از انقلاب دست و پنچه نرم می کند. او سال های زیادی در برلین زندگی کرده است و در آنجا به خلق آثار خود می پردازد. آذین فیض آبادی پسر فرخنده شاهرودی که خود هنرمند است، برای تماشا نگاهی انداخته به زندگی هنری مادرش.