تصویری از گزارش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حیرت نامه

حدود دویست سال پیش، در گیر و دار جنگ های ایران و روسیه، فتحعلی شاه قاجار سفیر جوانی به دربار جرج سوم، پادشاه وقت انگلستان، برای دریافت کمک اعزام کرد. این سفیر میرزا ابوالحسن خان شیرازی، معروف به ایلچی بود که ماموریت داشت زمینه گسترش روابط ایران و انگلستان را فراهم کند. به دنبال این سفر ایلچی سفرنامه ای نوشت با عنوان حیرت نامه که از مواجهه یک ایرانی عصر قاجار با اروپای مدرن تصویر جذابی ارائه می دهد. شمیم دوستدار برای تماشا گزارشی در مورد این کتاب تهیه کرده است.