بخشی از یک عکس بابک کاظمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با بابک کاظمی

بابک کاظمی عکاسی از استان خوزستان است؛ جایی که در دوران جنگ ایران و عراق، مردمش تلخی های جنگ را عمیقا تجربه کرده اند. هرچند بابک کاظمی در عکس هایش همیشه مستقیما به موضوع جنگ نمی پردازد؛ اما معمولا رد خاطرات زادگاهش، از جمله جنگ، در آثارش مشهود است.

این گزارش تماشا مروری ست بر آثار بابک کاظمی.