کاری از رناتا لوکاس هنرمند جوان برزیلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برخوردی دیگرگونه با فضا

رناتا لوکاس هنرمند جوان برزیلی ست که در سائوپائولو زندگی می کند. آثار او معمولا با فضای شهرش در ارتباط است. کار رناتا لوکاس مداخله در معماری و فضاست. تشخیص کار او در فضا معمولا کار راحتی نیست چون بخش عمده ای از کارش جا به جا کردن در و دیوار و پیاده رو و ایجاد تغییرات گاه کلی و گاه جزئی در فضاست. تماشا با رناتا لوکاس درباره آثارش گفتگو کرده است.