میلان کوندرا نویسنده چک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آثار میلان کوندرا

سى سال از انتشار رمان بار هستى مى گذرد. رمانى كه به زبان چك نوشته شد اما براى اولين بار به زبان فرانسه و خارج از چكسلواكى به چاپ رسید. با این حال بعد از انتشار این رمان نويسنده اش، ميلان كوندرا، شهرت جهانى یافت.

بر اساس اين رمان يك فيلم هاليوودى هم ساخته شده كه البته مورد توجه و تاييد نويسنده قرار نگرفته است.

رمان "بار هستی" به فارسى هم ترجمه و در ايران بارها تجديد چاپ شده و نظر خوانندگان و منتقدان زيادى را به خود جلب كرده است.

به مناسبت سى امين سال انتشار اين رمان، تماشا نگاهى انداخته به زندگى و آثار نويسنده اش؛ ميلان كوندرا.