پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به دنبال سوزن در کاهدان

یک هنرمند ایتالیایی تصمیم گرفته در یک کار هنری "واقعا" به دنبال سوزن در کاهدان بگردد. او "اسوِن زاخزال بِر" نام دارد. به گفته مدیر موزه این اثر حاکی از تلاش همه ما برای یافتن چیزی در این جهان هزارتوست.