پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کجکی، روایتی از گیرافتادن در میدان مین در افغانستان

"کجکی" ، فیلم بریتانیایی روایت واقعی از یک سرباز اسکاتلندی از جنگ درافغانستان است. طاهر قادری گزارش می دهد.