پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناراحتی مردم شانگهای از تخریب دیوارنگاری های هنری در این شهر

در چین، اقدام مقامهای شهر شانگهای برای تخریب یک مجموعه نقاشی گرافیتی یا دیوارنگاری جنجال برانگیخته است. دو هنرمند فرانسوی و چینی، این نقاشیها را روی دیوار خانه های مخروبه کشیده بودند. شهرداری گفته نگران ایمنی مردم بوده. اما منتقدان می گویند دلیل آن چیز دیگری است. جان سادورت گزارش می دهد.