پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنر سورئال معاصر روی دیوار حراجی کریستیز در لندن

در میان بزرگترین حراج آثار هنری مدرن و معاصر در لندن، این هفته تعداد زیادی از آثار هنری سورئالیستی هم جداگانه زیر چکش حراج می رود. کسرا ناجی از کارهایی سورئالیستی که این هفته به حراج گذاشته شده گزارش میدهد.