پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش چین برای بازگرداندن آثار تاریخی غارت شده از قصر تابستانی پکن

چینی ها، تلاشهایشان را برای برگرداندن آثار تاریخی به کشورشان افزایش داده اند. آثاری هنری که نیروهای بریتانیا و فرانسه در قرن نوزدهم و در جریان جنگهای تریاک غارت کردند. کریس بولبی گزارش می دهد