پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آواز زن ؛ بحث داغ مراجع تقلید در ایران

تک خوانی زن حرام است، آواز خواندن، شخصیت والای زنان را تنزل می دهد، صحبت متعارف زنان اشکال ندارد ولی جلوی آواز خوانیشان را می گیریم. این ها بعضی از انتقادهایی است که شخصیت های مذهبی در واکنش به خبر تک خوانی یک خواننده زن در ایران بیان کرده اند. خبری که انتقادها از وزارت فرهنگ را بالا برده. در پاسخ، علی جنتی وزیر فرهنگ، خبر صدور مجوز موسیقی برای بانوان تک خوان را دروغ خوانده و گفته وزارتخانه اش بر اساس نظر علی خامنه ای، رهبر ایران عمل می کند. اما دلیل این همه حساسیت به صدای زنان چیست؟ باران عباسی گزارش می دهد.