رونمایی از یک قلم خطاطی جدید در ایران

نمایشگاهی از آثار خطاطی کوروش قاضی مراد در خانه هنرمندان در تهران بر پا بود. این نمایشگاه به مناسبت رو نمایی از یک قلم خطاطی جدید 'سریر' برگزار شده بود. به گفته آقای قاضی مراد قلم سریر قابلیت های تازه ای را برای خوش نویسی فارسی ایجاد کرده است.

حق نشر عکس MEHR
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس MEHR
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس MEHR
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس MEHR
حق نشر عکس ISNA
حق نشر عکس ISNA