پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابوالحسن نجفی، مترجم و زبان شناس در گذشت

ابوالحسن نجفی، مترجم و زبان شناس مشهور در تهران گذشت. کتاب «غلط ننویسیم» و «فرهنگ فارسی عامیانه» از مشهورترین آثار اوست، کتابهایی که در ادبیات فارسی تاثیرگذار بوده. آقای نجفی ده ها کتاب هم به فارسی ترجمه کرد، از جمله «شازده کوچولو» و «خانواده تیبو». او عضو دائم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود و مدتی هم سردبیری مجله سخن را برعهده داشت. ابوالحسن نجفی ۸۶ سال داشت.