پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیویورک، میزبان نمایشگاه مشترک هنرمندان ایرانی و کوبایی

یک گالری در آمریکا آثاری از تعدادی هنرمندان ایرانی و کوبایی را به نمایش گذاشته. این نخستین بار است که کارهایی از خلاقان ایرانی و کوبایی در کنار هم در آمریکا به نمایش در می آیند. بهمن کلباسی به دیدن این نمایشگاه رفته است.